PŘEDPISY INTERNETOVÉHO OBCHODU LUWO LED

 

 

 

 

§ 1

DEFINICE

 
 

Pro účely těchto Pravidel mají následující pojmy následující význam:

 • Kupující - fyzická osoba, právnická osoba nebo právnická osoba s vadou,
 • spotřebitel – fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností,
 • Předpisy - tyto předpisy, dostupné na https://luwo-led.pl/regulamin,
 • Prodejna – internetový obchod působící na adrese https://luwo-led.pl/ukládat
 • Prodávající - společnost SkopLine Przylep-Źródlana 20 (provincie Lubuskie) 66-015 Zielona Góra NIP: 973-10-71-870, REGON: 386411304


 

§ 2

PŘEDBĚŽNÁ USTANOVENÍ

 
 
 1. Prodávající prostřednictvím Obchodu provádí maloobchodní prodej a zároveň poskytuje kupujícím elektronické služby. Prostřednictvím Obchodu může Kupující nakupovat produkty zobrazené na webových stránkách Obchodu.
 2. Pravidla definují podmínky používání obchodu, jakož i práva a povinnosti prodávajícího a kupujících.
 3. Pro používání Obchodu, včetně zejména nákupu v Obchodě, není nutné splnit konkrétní technické podmínky počítačem nebo jiným zařízením Kupujícího. Dostatečné jsou:
  • Přístup na internet,
  • standardní operační systém
  • standardní webový prohlížeč,
  • mít aktivní e-mailovou adresu.
 4. Kupující nemůže nakupovat v Obchodě anonymně nebo pod pseudonymem.
 5. Při používání Obchodu je zakázáno poskytovat nezákonný obsah, zejména zasíláním takového obsahu prostřednictvím formulářů dostupných v Obchodě.
 6. Všechny ceny produktů uvedené na stránkách Obchodu jsou hrubé ceny.

 

 

§ 3
SLUŽBY POSKYTOVANÉ ELEKTRONICKY

 
 
 1. Prostřednictvím Obchodu poskytuje Prodávající Kupujícímu elektronické služby.
 2. Základní službou poskytovanou elektronicky Kupujícímu Prodávajícím je umožnit Kupujícímu provést objednávku v Obchodě. Zadání objednávky je možné bez nutnosti vytvoření účtu v obchodě.
 3. Pokud se Kupující rozhodne zřídit si účet v Obchodě, poskytuje Prodávající Kupujícímu také elektronickou službu spočívající ve zřízení a vedení účtu v Obchodě. Účet uchovává údaje kupujícího a historii jím zadaných objednávek v Obchodě. Kupující se do Účtu přihlašuje pomocí své e-mailové adresy a jím definovaného hesla.
 4. Založení účtu v Obchodě se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře pomocí automatického mechanismu Obchodu. Odesláním registračního formuláře je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena smlouva o vedení účtu v Obchodě. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a Kupující může tuto smlouvu s okamžitou účinností kdykoliv ukončit smazáním účtu.
 5. Služby jsou kupujícímu poskytovány elektronicky zdarma. Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu jsou však splatné
 6. Za účelem zajištění bezpečnosti Kupujícího a předávání údajů v souvislosti s užíváním Obchodu přijímá Prodávající technická a organizační opatření přiměřená míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení vzniku získávání a pozměňování osobních údajů neoprávněnými osobami.
 7. Prodávající podniká kroky k zajištění řádného fungování Obchodu. Kupující by měl informovat Prodávajícího o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních ve fungování Obchodu.
 8. Případné stížnosti související s fungováním obchodu může kupující podat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu biuro@luwo-led.pl. Kupující uvede v reklamaci jméno a příjmení, korespondenční adresu a také druh a datum nesrovnalosti související s fungováním Obchodu. Prodávající posoudí veškeré reklamace do 14 dnů od obdržení reklamace a o jejím vyřízení bude zákazníka informovat na e-mailovou adresu reklamujícího.

 

 

§ 4
OBJEDNAT

 
 
 1. Kupující může provést objednávku jako registrovaný zákazník nebo jako host.
 2. Registrovaný zákazník je Kupující, který má účet v Obchodě. Účet si může kupující zřídit v záložce „Můj účet“ nebo při zadávání objednávky.
 3. Pro zadání objednávky je kupující povinen učinit následující kroky:
  • vyberte produkt nebo produkty, které jsou předmětem objednávky, kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku",
  • v zobrazení košíku klikněte na tlačítko „Přejít k pokladně“,
  • přihlásit se ke svému účtu v Obchodě, zřídit si účet nebo zvolit možnost „Nakoupit jako host“ – neplatí pro Kupujícího, který se ke svému účtu přihlásil před zahájením objednávky,
  • uvést adresu pro odeslání objednávky a fakturační údaje - pokud kupující dříve do účtu přidal určité údaje, může si tyto údaje vybrat, aniž by je musel znovu zadávat nebo uvádět jiné údaje,
  • zvolit způsob doručení a platby za objednávku,
  • přečíst si Pravidla a přijmout je - Kupující přijímá Pravidla pouze v případě, že si přečetl jejich obsah a skutečně akceptuje jejich ustanovení; přijetí Pravidel je dobrovolné, ale nezbytné k zadání objednávky,
  • klikněte na tlačítko „Koupit a zaplatit“.
 1. Pokud si kupující zvolil způsob platby objednávky formou platby prostřednictvím webové stránky tpay.com, po kliknutí na tlačítko „Koupit a zaplatit“ bude kupující přesměrován na transakční stránku webu tpay.com k provedení platba za objednávku. Po provedení platby bude Kupující přesměrován zpět na stránky Obchodu s potvrzením objednávky. Tímto okamžikem se kupní smlouva o prodeji zboží, na kterou se vztahuje objednávka, považuje za uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím.
 2. Pokud si Kupující zvolil jiný způsob platby pro objednávky než platbu přes tpay.com, bude po kliknutí na tlačítko „Koupit a zaplatit“ obratem přesměrován na stránku potvrzení objednávky. Tímto okamžikem se kupní smlouva o prodeji zboží, na kterou se vztahuje objednávka, považuje za uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím.
 3. V objednávkovém formuláři musí kupující uvést pravdivé osobní údaje. Za uvedení nepravdivých osobních údajů odpovídá kupující. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit realizaci objednávky v situaci, kdy kupující uvedl nepravdivé údaje nebo kdy tyto údaje vzbuzují u prodávajícího důvodné pochybnosti o jejich správnosti. V tomto případě bude kupující o pochybnostech prodávajícího informován telefonicky nebo e-mailem. V takové situaci má Kupující právo vysvětlit všechny okolnosti související s ověřením správnosti poskytnutých údajů. Nejsou-li k dispozici údaje umožňující prodávajícímu kontaktovat kupujícího, poskytne prodávající po kontaktování kupujícího případné vysvětlení.
 4. Kupující prohlašuje, že veškeré údaje jím uvedené v objednávkovém formuláři jsou pravdivé, přičemž prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost a správnost, ačkoli má takové právo v souladu s odst. 6 výše.

 

 

§ 5
FORMA DORUČENÍ A ZPŮSOBY PLATBY

 
 
 1. Kupující si může vybrat z následujících forem doručení objednávky:
  • pošta doručení kurýrem, cena 30 PLN, přibližná doba dodání: 3-7 pracovních dnů od okamžiku dokončení objednávky,
 1. Náklady na doručení hradí Kupující, pokud Prodávající neurčí v Obchodě jinak.
 2. Kupující si může vybrat z následujících způsobů platby za objednané produkty:
  • převodem na bankovní účet prodávajícího,
  • platba přes tpay.com (rychlé internetové převody).

 

 

§ 6
UDĚLENÍ SMLOUVY

 
 
 1. Poté, co kupující provede objednávku postupem popsaným v § 4 obchodních podmínek, bude na e-mailovou adresu kupujícího zasláno potvrzení objednávky.
 2. Pokud kupující zvolil způsob platby formou převodu na bankovní účet prodávajícího, je povinen uhradit objednávku do 7 dnů od uzavření smlouvy.
 3. Realizace objednávky spočívá v její přípravě k expedici kupujícímu. Objednávka je považována za dokončenou, když je objednávka připravena k odeslání.
 4. Doba zpracování objednávky do 7 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.
 5. Pokud objednávka obsahuje více než jeden produkt, doba dokončení objednávky je nejdelší doba uvedená v popisu produktu obsaženého v objednávce.
 6. Doba vyřízení objednávky se počítá od okamžiku zaplacení objednávky, pokud si kupující nezvolil způsob dobírky - pak se doba vyřízení objednávky počítá do uzavření smlouvy.
 7. Po dokončení objednávky zašle prodávající na e-mail kupujícího potvrzení objednávky a zahájí expedici objednávky kupujícímu.
 8. Expedice objednávky Kupujícímu je realizována způsobem zvoleným Kupujícím v souladu s § 4 odst. 1 písm. 1 Řádu.
 9. Dodací lhůta objednávky kupujícímu závisí na kupujícím zvoleném způsobu dopravy a počítá se ode dne splnění objednávky v souladu s § 6 odst. 1 písm. 3 Pravidel.

 

 

§ 7
ODSTOUPENÍ OD SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

 
 
 1. Spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu na dálku, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zakoupeného zboží.
 2. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvu:
  • ve kterém je předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb (§ 38 bod 3 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele)
 3. Pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího jednoznačným prohlášením - například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem.
 4. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na Formulář pro odstoupení od smlouvy není to však povinné.
 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, aby spotřebitel zaslal informaci o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 6. Spotřebitel je povinen zboží vrátit prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k jeho vyzvednutí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud prodávající nenavrhl, že by si předmět sám vyzvedl. Pro dodržení termínu stačí zaslat produkt zpět před vypršením jeho platnosti.
 7. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 8. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající Spotřebiteli všechny platby přijaté od Spotřebitele, včetně nejlevnějších nákladů na dodání produktů dostupných v Obchodě (pokud byly náklady hrazeny Spotřebitelem), neprodleně, a to v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o provedení práva na odstoupení od smlouvy. Vrácení peněz bude provedeno pomocí stejných platebních metod, které byly použity Spotřebitelem v původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením. V žádném případě nebudou Spotřebiteli v souvislosti s formou vrácení platby účtovány žádné poplatky.
 9. Pokud prodávající nenabídl, že si věc od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet náhradu přijatých plateb od spotřebitele, dokud věc neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel nedoloží její vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 10. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty produktu v důsledku užívání produktu způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování produktu.

 

 

§ 8
ODPOVĚDNOST ZA VADY

 
 
 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu výrobek bez vad.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, pokud má prodávaný výrobek fyzickou nebo právní vadu (záruka za vady).
 3. Má-li prodávané zboží vady, může kupující:
  • požadovat výměnu výrobku za bezvadný,
  • požadovat odstranění vady,
  • předložit prohlášení o snížení ceny,
  • předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 4. Zjistí-li kupující na výrobku vadu, měl by o tom informovat prodávajícího a zároveň upřesnit svůj nárok na zjištěnou vadu nebo předložit prohlášení o odpovídajícím obsahu.
 5. Kupující může využít reklamační formulář dostupný na Reklamační formulář není to však povinné.
 6. Kupující může prodávajícího kontaktovat jak klasickou poštou, tak e-mailem.
 7. Prodávající odpoví na reklamaci podanou kupujícím do 14 dnů ode dne doručení reklamace jemu prostřednictvím komunikačních prostředků, kterými byla reklamace uplatněna.
 8. Podrobnosti o záruce prodávajícího za vady upravují ustanovení občanského zákoníku (čl. 556 - 576).

 

 

§ 9
OSOBNÍ ÚDAJE A COOKIES

 
 
Pravidla týkající se zpracování osobních údajů a používání souborů cookie naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dostupných na webových stránkách Zásady ochrany osobních údajů.

 

 

§ 10
MIMOSOUDNÍ METODY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A UDRŽENÍ NÁROKŮ

 
 
 1. Prodávající se zavazuje předložit případné spory vzniklé v souvislosti s prodejem zboží ke zprostředkování. Podrobnosti určí strany konfliktu.
 2. Spotřebitel má možnost využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Spotřebitel má mimo jiné možnost:
  • obrátit se na stálý smírný spotřebitelský soud s žádostí o řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy,
  • obrátit se na vojvodského inspektora obchodní inspekce se žádostí o zahájení mediačního řízení ve věci smírného řešení sporu mezi kupujícím a prodávajícím,
  • využít pomoci okresního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele.
 3. Podrobnější informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a nápravy naleznete na webu http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Spotřebitel může také využít platformu ODR, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma slouží k řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli o mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

 

 

§ 11

Jak funguje 7denní test

1. Abyste se mohli testu zúčastnit, musíte si jej zakoupit za symbolický 1 PLN. (pokud chcete otestovat 2 nebo 3 produkty, přidejte příslušný počet testů do košíku)

2.Vyplňte objednávkový formulář, kam má být baterka zaslána. (Podmínkou účasti na testu je podnikání).

3. Na základě poskytnutého čísla NIP naši konzultanti rozhodnou, zda jste spolehlivou společností pro použití našeho testu. Pokud nákup testu úspěšně dokončíte a budete pozitivně ověřeni, obdržíte e-mail o zahájení testu.

4. Test začíná okamžikem doručení produktu, od této doby počítáme 7 dní.

5. Během testu nás potěší, když nás a náš produkt zmíníte na svých sociálních sítích.

6. Kdy bude váš test probíhat, budete pravidelně dostávat na váš email zprávy ve formě připomenutí počtu dní do konce testu.

7.Po skončení 7denního testu obdržíte zprávu na váš email. Musíte se rozhodnout, zda se rozhodnete pro nákup vybavení? Chcete to vrátit? Rozhodnutí je na tobě!

8. Celý postup se provádí online. (nákup a vrácení).

9. Pokud se rozhodnete koupit svítilnu, můžete ji pohodlně zaplatit online.

10. Pokud se rozhodnete baterku vrátit, můžete ji poslat online na naše náklady.

11. Pokud máte problém s online nákupem nebo vrácením zboží, kontaktujte nás.
12. Účastí v testu souhlasíte s nákupem nebo vrácením testovaného produktu do 14 dnů.


§ 12
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 
 
 1. Prodávající si vyhrazuje právo zavádět a rušit nabídky, akce a měnit ceny produktů v Obchodě, aniž jsou dotčena práva nabytá Kupujícím, včetně zejména podmínek smluv uzavřených před změnou.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny Pravidel. Pro smlouvy uzavřené před změnou Pravidel se použijí Pravidla platná v den uzavření smlouvy.
 3. Kupující, kteří mají účet v Obchodě, budou o jakékoli změně Pravidel informováni e-mailem na e-mailovou adresu přiřazenou k účtu. Nebude-li obsah nových Pravidel přijat, má Kupující právo kdykoli ukončit smlouvu o vedení účtu, a to smazáním účtu nebo předložením příslušného výpisu Prodávajícímu v jakékoli formě při ukončení smlouvy o vedení účtu.
 4. Tyto řády jsou platné od 04.11.2019.
Vyberte si měnu
eurEuro
americký dolarAmerický dolar
cs_CZCzech
0
  0
  váš košík
  Váš nákupní košík je prázdný!Vraťte se k nakupování